discface_CD-label1

Hope Choir-Ab’Israel (Official Audio)

rose

Rose Muhando – Ndivyo Ulivyo ( Official Audio )

Didas

Ntiwihebure by Didas – New BURUNDI Music 2014

SUSAN yatanguye kwibaza ibibazo vyerekeye Imana afise imyaka indwi, igihe umugenzi wiwe w’imyaka icenda yitwa Al yaja mu bitaro kubera ubukangwe agashirwa mu cuma kimufasha guhema. Inkuru yiwe tuyisanga mu kinyamakuru kimwe (The New York Times) casohotse ku wa 6 Nzero 2013.

amaseng

Susan avuye kuraba Al mu bitaro yabajije nyina wiwe ati: “Imana yahoye iki umwana mutoyi gutyo?”

Nyina yamwishuye ati: “Patiri yovuga ko Imana izi igituma, ariko jewe simbona igituma yobikora.”

Inyishu Bibiliya itanga
Bibiliya ubwayo irerekana ibintu vyinshi vyogufasha kuyitahura. Aho woba warakuriye hose, ubutumwa bw’Imana buri muri Bibiliya si “amananiza kuri wewe, canke ngo [bube] kure cane.”—Gusubira mu vyagezwe 30:11.

Ivyogufasha gutahura Bibiliya
Nuyibone mu buryo bubereye. Niwemere ko Bibiliya ari Ijambo ry’Imana. Niwicishe bugufi, kuko Imana irwanya abibona. (1 Abatesalonika 2:13; Yakobo 4:6) Ariko rero, ntupfe kwemera. Imana ishaka ko ukoresha “ububasha [bwawe] bwo kwiyumvira.”—Abaroma 12:1, 2.